Privacyverklaring

Gegevensverwerking Van Dam Solution BV zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Van Dam Solution als verwerker.

  1. Verplichtingen Van Dam Solution verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Van Dam Solution gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.
  2. Subverwerkers Van Dam Solution is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Van Dam Solution ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Van Dam Solution rusten op basis van dit addendum. Van Dam Solution blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.
  3. Doorgifte van Persoonsgegevens Van Dam Solution zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit addendum en privacywetgeving.

Van Dam Solution sluit verwerkersovereenkomsten af met onze leveranciers. Met deze verwerkersovereenkomsten verklaren zij dat ze de persoonsgegevens die wij met ze delen, op een adequate wijze beschermen.

Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Van Dam Solution tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

  1. Beveiliging Van Dam Solution treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.De gegevens worden opgeslagen op een database server die niet publiek benaderbaar is en waarvoor authenticatie & autorisatie vereist zijn.
  2. Beeindiging zodra uw contract met ons beeindigd zullen wij de online databases stopzetten en verwijderen.

Excel Controller

1 mei 2018